ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
- ประกาศนียบัตร First Dentofacial Orthodontics Advanced Class,
- Progressive Orthodontic Seminars, California
Our Doctors