ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนศ

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนศ
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
Our Doctors