ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่ ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
Our Doctors