ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
Our Doctors