ทันตแพทย์หญิง ปทิดา ปฏิรพการ

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง ปทิดา ปฏิรพการ
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
Our Doctors