ทันตแพทย์หญิงวนัสนันท์ กาวดิลก

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิงวนัสนันท์ กาวดิลก
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, The University College London, UK ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
Our Doctors