ราคาจัดฟัน

ราคาจัดฟัน ราคาดัดฟัน

ราคาจัดฟันแบบโลหะ

ราคาจัดฟัน/แบ่งชำระ จัดฟันแบบโลหะ
ราคา 45,000-60,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 1 5,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 2 5,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 3 5,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 4 5,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 5 1,500 บาท (จนครบ)

ราคาจัดฟันแบบเซรามิก

ราคาจัดฟัน/แบ่งชำระ จัดฟันแบบเซรามิก
ราคา 60,000-85,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 1 15,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 2 15,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 4 2,000 (จนครบ) บาท

ราคาจัดฟันแบบดามอน Damon/ClearitySL

ราคาจัดฟัน/แบ่งชำระ จัดฟันแบบดามอนDamon/ClearitySL
ราคา 70,000-85,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 1 15,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 2 15,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 3 3,000 บาท (จนครบ)

ราคาจัดฟันแบบติดเครื่องมือด้านใน

ราคาจัดฟัน/แบ่งชำระ จัดฟันแบบติดเครื่องมือด้านใน
ราคา 150,000-180,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 1 25,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 2 25,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 3 25,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 4 4,000 บาท

ราคาจัดฟันแบบใส invisalign

จัดฟันแบบใส invisalign i7

ราคาจัดฟัน/แบ่งชำระ จัดฟันแบบใส อินวิสไลน์
Invisalign i7
ราคา 49,000-79,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 1 20,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 2 20,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 3 9,000-39,000 บาท

จัดฟันแบบใส invisalign Lite

ราคาจัดฟัน จัดฟันแบบใส อินวิสไลน์
Invisalign Lite
ราคา 119,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 1 30,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 2 30,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 3 30,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 4 29,000 บาท

จัดฟันแบบใส invisalign Full

ราคาจัดฟัน จัดฟันแบบใส อินวิสไลน์
Invisalign Full
ราคา 149,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 1 30,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 2 50,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 3 50,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 4 20,000-50,000 บาท
Share Button